Ekspertbistand ved langt sykefravær

Hos Norgesbuss avdeling Drøbak jobber de systematisk med sykeoppfølging. Det har ført til lavt fravær over mange år, et arbeidsmiljø preget av humor og åpenhet samt usedvanlig mange kvinnelige sjåfører i et ellers mannsdominert yrke.

De fleste sykefraværssakene ordner de selv, men av og til bruker de Ekspertbistand. Fagkoordinator Elisabeth Skoglund Johnsen i Stepp Inn har bistått som ekspert hos flere bedrifter. Hun forklarer at Ekspertbistand brukes når vanlig sykefraværsoppfølging ikke bringer arbeidstakeren tilbake i jobb.

Eksperten med Norgesbuss i bussen
Eksperten som objektiv tredjepart er god å ha ved langvarig sykefravær

-Ekspertbistand er et virkemiddel i IA-avtalen for 2019-2022. Nav kan innvilge inntil 20.000,- i sykefraværssaker der arbeidsgiver og arbeidstaker er rådville og ikke vet hva mer som kan gjøres for å øke arbeidstakers nærvær til arbeid. En objektiv og nøytral tredjepart, en godkjent ekspert, kommer inn for å bistå.

-Vi kartlegger hva som er utfordrende på jobb, mulig tilrettelegging på arbeidsplassen, andre muligheter hos arbeidsgiver, det kan være konflikthåndtering, karriereveiledning, utprøving i andre yrker eller bistand til å få ny jobb.

Trond Erling Synvis i Norgesbuss legger til: – For noen sykmeldte kan det være lettere å snakke med en objektiv tredjepart. Noen er åpne om sin situasjon, men ikke alle er komfortable med å fortelle om situasjonen til sin leder. Ekspertbistand kan få til en dialog om hva vi gjør nå og hvordan løse fraværet. En god dialog kan ofte føre til mer enn gjentatte sykemeldinger på 100 %. Stepp Inn kan avdekke forhold som arbeidsgiver ikke kan, og de kan bistå med mer kartlegging.

Synvis mener det er viktig at man ikke venter for lenge på å sette i gang Ekspertbistand, men starter så tidlig som mulig for å få til en løsning for å unngå at man ender opp i stønadssystemet til NAV. Arbeidsgiver får dokumentasjon i saken med løsninger til hvordan man kan komme videre. For en bedrift er det god økonomi å få en sykemeldt tilbake i jobb. Det er dyrere å ansette en ny, med all nødvendig opplæring før sjåføren er klar til å kjøre rutene. For den ansatte gir det større livskvalitet å komme tilbake i en jobb som han eller hun mestrer.

Han forteller om systemene de bruker som verktøy i sykefraværsoppfølgingen. Noen trykk på tastaturet og bemanningsleder Rolf Pauzzini trekker fram statistikk: -Vi ligger på 3,6 % sykefravær. Vi har en gjennomsnittsalder på 49 år hvor den yngste er 28 og den eldste er 74 år. Med 25 nasjonaliteter har folk litt ulike måter å takle ting på. Det gjør sykefraværsoppfølging utfordrende og samtidig spennende.

-Ekspertbistand gjennom Stepp Inn har vært enkelt. Jeg har aldri hatt problemer med å få tak i en rådgiver. Tilgjengeligheten har vært god uten tungvint byråkrati, legger Synvis til.